תנאי שימוש באתר ו/או באפליקציה של Quick

מעודכן נכון לתאריך ה- 12/12/23

כללי

 1. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כל האמור בתנאי השימוש ובאתר ו/או באפליקציה מיועד לנשים וגברים כאחד. מקום בו מנוסחים תנאי שימוש והאתר בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.  
 1. תקנון שימוש זה מסדיר את תנאי השימוש של הגולשים באתר באמצעות מחשב או האפליקציה ו/או המשתמשים באפליקציה של חברת קוויק האב בע"מ בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן יכונו יחדיו במשותף: "קוויק" ו/או "אנחנו") לשם רכישת זכות שימוש  מקומות ישיבה בחללי עבודה משותפים, חדרי עבודה ו/או משרדים במתחמים שבניהולה של קוויק בישראל (להלן: "השירות"). 
 1. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני באופן השימוש בשירות באמצעות האפליקציה לבין השימוש בשירות באמצעות האתר ו/או האתר בתצורה מותאמת למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר ו/או באפליקציה במחשבים נייחים ו/או ניידים על-גבי דפדפן אינטרנט רגיל.
 2. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני office@quickhub.co.il, באמצעות הטופס האלקטרוני "Are you ready to Quick?" או באחד מאמצעי הקשר האחרים המופיעים באתר האינטרנט שלנו.
 3. הביקור והגלישה באתר ו/או השימוש בשירות באמצעות האתר ו/או האפליקציה, לרבות האינטראקציה עם התכנים והשירותים הכלולים בהם כמפורט להלן, בין אם באמצעות מחשב או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות טלפון חכם), בין אם בוצע רישום לאתר ובין אם לאו, ייעשו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות שלנו מדיניות פרטיות מהווים יחדיו את תנאי השימוש (להלן ביחד: ”תנאי השימוש").  
 4. שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שבהם ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וקוויק שומרת על זכותה לבצע שינויים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או באפליקציה, לרבות בין היתר, אך לא רק, במבנה ו/או בעיצוב ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר ו/או באפליקציה ומוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קוויק ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

בביצוע השינויים כאמור, לרבות ביטול הרישום של משתמש רשום ו/או חסימת הגישה לאפליקציה של כל משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביצוע פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או לתנאי השימוש אלה, וזאת ללא כל צורך או התחייבות למתן הנמקה ו/או הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

מובהר עוד כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור יכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם ביצועם. כל פעולה שתבוצע באתר ו/או באפליקציה לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי.

  1. זאת ועוד, מובהר שייתכן וקוויק תתנה שירותים מסוימים להסכמה לתנאי שימוש שונים ונפרדים (למשל: רישום למועדון לקוחות ו/או לניוזלטר וכיו"ב), וההצטרפות ו/או השימוש בשירותים נוספים כאמור יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר ו/או באפליקציה בטרם מתן האפשרות להירשם ו/או לעשות שימוש בשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.
  2. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון, היות והשימוש באתר ו/או באפליקציה או כל חלק מהם וכל פעולה שתעשה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, לרבות רכישת זכות שימוש מקומות ישיבה בחללי עבודה משותפים, משרדים או חדרי פגישות באמצעות השירות, מהווים הסכמה שלך לקבל על עצמך את כל תנאי השימוש ולפעול בהתאם להם, ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד קוויק ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הנובעות מהפרת התחייבויות קוויק ו/או מי מטעמה. 
 • אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לחדול מגלישה או משימוש באתר ו/או להפסיק לעשות שימוש ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הסלולרי/הטאבלט בו אתה עושה שימוש. 

הגבלות על השימוש באתר ו/או באפליקציה

 1. כתנאי לשימושך באתר ו/או באפליקציה, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה לשום מטרה בלתי חוקית ו/או פוגענית ו/או לשום מטרה אשר תפריע, תשבש, תשנה, תפגום, תגביל או תשפיע בכל דרך שהיא על אופן פעולתו של האתר, לרבות באמצעות וירוס, תולעת, סוס טרויאני, תוכנה זדונית, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל תרופה או סעד אחר, קוויק תהיה רשאית למנוע גישה מכל משתמש אשר, לשיקול דעתה הבלעדי של קוויק, יבצע או ינסה לבצע באתר ו/או באפליקציה פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה ו/או לכל דין ו/או שעשויה לפגוע באופן כלשהו באתר ו/או באפליקציה ו/או בקוויק ו/או במוניטין של קוויק.
 2. קוויק שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאי שימוש אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר ו/או באפליקציה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קוויק ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור, קוויק שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, להפסיק או לא לאפשר את השימוש באתר ו/או באפליקציה, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר ו/או באפליקציה, לשנות את מבנהו, את מגוון המוצרים המוצעים דרכו, וכן לבטל את הרישום באתר ו/או באפליקציה של כל משתמש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל ביצוע פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או לתנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה, וזאת ללא כל צורך או התחייבות למתן הנמקה ו/או הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר, כי הגלישה והשימוש באתר ו/או באפליקציה ושכירת חללי העבודה, המשרדים או חדרי הפגישות דרך השירות הזמין באמצעותם מוצרים נועדו לשימושכם ו/או לשימוש החברה אותה אתם מייצגים / בה אתם עובדים בלבד, ואסור לבצע הענקת זכות משנה ו/או השכרת-משנה של מקומות ישיבה בחללי עבודה משותפים, משרדים או חדרי פגישות שכרתם באמצעות האפליקציה ו/או שימוש מסחרי בשירות או בכל פונקציה הזמינה באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או הצגה של השירות של קוויק ללא היתר בפלטפורמות או באתרים אחרים ו/או לשם ביצוע כל מעשה או מחדל שעשוי לפגוע באתר ו/או באפליקציה ו/או ברכוש או במוניטין של קוויק  ו/או של צדדים שלישיים. לעניין זה, המשתמשים בשירות אינם מייצגים או רשאים להציג את עצמם כמייצגים של קוויק.
 4. בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, הינך מצהיר כי הינך מעל גיל 18, בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים המוצעים בו. בנוסף, הינך מתחייב שלא לבצע שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה אשר נוגד את תנאי השימוש, לרבות ביצוע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להפריע לפעילות האתר ו/או האפליקציה. 

השימוש בשירות (Quick) 

  1. האתר ו/או האפליקציה מאפשרים למשתמשים של קוויק לשכור חללי עבודה, משרדים ו/או חדרי פגישות באחד מהמתחמים בבעלות קוויק, כמפורט להלן:
   1. רכישת זכות שימוש בלעדית בחדר ישיבות או במשרד (על בסיס שעתי, חצי-יומי, יומי):
    1. האתר ו/או האפליקציה מאפשר למשתמשים לבחור אחד מחדרי הישיבות או המשרדים במתחמי העבודה בבעלותה של קוויק, ולשריין אותם על בסיסשעתי, חצי-יומי (X שעות), יומי או חודשי. 
    2. בעת ביצוע ההזמנה תבחרו את מתחם העבודה המבוקש, את חדר הישיבות או המשרד המבוקשים (בהתאם לגודלם ומספר מקומות הישיבה בו) ותשלמו לפי התעריף המותאם לאותו חדר ישיבות או משרד 
   2. רכישת זכות שימוש במקומות ישיבה בחלל עבודה משותף במתחמי העבודה של קווי על בסיס מקום פנוי (רישיון שימוש יומי/שבועי/חודשי)
    1. האתר ו/או האפליקציה מאפשר למשתמשים לרכוש גישה לחלל עבודה משותף באחד ממתחמי העבודה שלנו.
    2. בעת ביצוע ההזמנה המשתמש ירכוש קוד גישה למתחם העבודה אשר יחולל עבורו לפרק הזמן אשר הוא רכש, ולאחר מכן יוכל להיכנס לחלל העבודה ולהתיישב באחד מהמקומות הפנויים בחלל העבודה המשותף, על בסיס מקום פנוי.
 • מובהר ומודגש כי לא ניתן לשריין מראש מספר מקומות ישיבה בחלל העבודה המשותף או לשריין מקום ישיבה ספציפי בחלל העבודה המשותף, והשימוש הוא אישי עבור המשתמש בלבד ומהווה רכישה של מקום ישיבה אחד עבור כל משתמש, אשר השימוש בו ייעשה על בסיס מקום פנוי.
 1. קוויק אינה מחויבת להציג מבחר כלשהו של מקומות ישיבה בחללי עבודה משותפים, משרדים או חדרי ישיבות באתר ו/או באפליקציה, והיא רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או לגרוע את מגוון חללי העבודה אשר זכות השימוש בהם ניתנים לרכישה באתר ו/או באפליקציה.
 2. באמצעות הטופס האלקטרוני האתר ו/או באמצעות אמצעי הקשר המופיעים באתר ו/או צ'אט בוט (ככל שקיים או מוטמע) ניתן ליצור קשר עם קוויק, לקבל מידע על מתחמי העבודה וחללי העבודה הכלולים בתוכם, לקבל תשובות לשאלות נפוצות, להירשם לקבלת דיוור ישיר באמצעות הדוא"ל, ואף לבחון אפשרות לרשות זכות שימוש במתחם עבודה שלם מראש (על בסיס זמינות ובתיאום פרטני מול נציגי קוויק).   

למידע נוסף, ראה את מדיניות הפרטיות של קוויק מדיניות פרטיות.

רישום לאתר 

 1. במסגרת יצירת החשבון באפליקציה, נבקש ממך לאשר את תנאי השימוש אלו ומדיניות הפרטיות שלנו, ולמסור לנו מידע אודותייך אשר אנו נדרשים לו לשם חילול שם משתמש עבורך (שמך המלא, מספר הסלולר שלך ואת כתובת המייל שלך) ולבחור סיסמת גישה למשתמש הרשום שלך. 

בנוסף, ישנו הליך מקוצר בו תוכל לחולל יוזר דרך מימשוק חשבונך בפייסבוק או בגוגל, ואז  תצטרך רק להזין מידע משלים אשר אינו מקושר לחשבונך בטרם ביצוע הזמנה כלשהי (או לחלופין באמצעות עריכת פרטים בפרופיל באופן עצמאי).

 1. קוויק לא תהיה אחראית ולא תישא בכל הוצאה הקשורה להזנת מידע שגוי, ובכל תקלה או בעיה שהיא שעשויה לנבוע מכך, לרבות בביצוע ההזמנה או במשלוח. המידע שתמסור, וכן כל מידע בנוגע לפעולותיך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, שניתן למצוא כאן: מדיניות פרטיות.

ביצוע הזמנות באמצעות האתר  

  1. מחירי המוצרים באתר ו/או באפליקציה נקובים בשקלים חדשים כולל מע"מ, בהתאם למחיר המופיע במחירון העדכני במעמד ביצוע העסקה ( המחירים עשויים להשתנות מעת לעת quickhyb.co.il ]. 
  2. קוויק רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או באפליקציה מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אתה תחויב במחיר כפי שפורסם באתר ו/או באפליקציה בעת ביצוע ההזמנה שלך. 
 • לכל מתחם עבודה ישנם שירותים נלווים, כפי שמפורסם באתר ו/או באפליקציה, והנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבל מידע נוסף בכל עת. 
 1. התמונות של מתחמי העבודה המשותפים, המשרדים וחדרי הישיבות באתר ו/או באפליקציה נועדו לצרכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר ו/או באפליקציה ו/או אופן הצגתן באתר ו/או באפליקציה לבין חללי העבודה, המשרדים וחדרי הישיבות בפועל. 
 2. מבלי לגרוע מן האמור, לא תוטל כל אחריות שהיא על קוויק בגין כל שוני ו/או הבדל בין תמונת חללי העבודה, המשרדים או חדרי הישיבו באתר ו/או באפליקציה לבין מצבם בפועל.
 3. בעת גלישה באתר מותאם בסלולר או טאבלט או בדפדפן אינטרנט תוכל לבחור מקום הישיבה בחלל העבודה, המשרד או חדר הישיבות שברצונך לרכוש זכות שימוש בהם הן באמצעות משתמש רשום והן כמשתמש אקראי לא מזהה, ואז בטרם ביצוע ההזמנה בפועל באמצעות "Checkout" תתבקש להזין מידע אישי לזיהוי שלך ואז להסכים לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות שלנו בטרם תועבר לחלון התשלום של חברת הסליקה שאנו עובדים עמה.
 4. הזמנות המבוצעות באתר ו/או באפליקציה תתבצענה באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת סליקה (להלן: "עסקת אשראי"). במסגרת עסקת האשראי יהיה עליך להזין את פרטיך האישיים בדף סליקה מאובטח בתקןSSL , שבו יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי ואופן התשלום בהתאם לתנאי העסקה. 

דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי יתופעלו ויתבצעו על ידי חברת סליקת אשראי חיצונית, חברת ישראכרט בע"מ או חברה/ות אחרת/ות ו/או נוספת/ות עמה/ן תעבוד קוויק (להלן: "חברת סליקת האשראי"), הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי ומורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. 

האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת האשראי במהלך מילוי הנתונים בדף הסליקה בסיום ההזמנה, וכן לגבי כל הקשור לעסקת הסליקה, היא של חברת סליקת האשראי, כאשר מידע זה יועבר בצורה מוצפנת ומאובטחת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על-ידי חברת סליקת האשראי. למידע נוסף, אנא ראה את תקנון חברת סליקת האשראי בחלון הקופץ לביצוע תשלום ברכישה מזדמנת באתר ו/או באתר האינטרנט של חברת הסליקה הקבועה / שירות הסליקה הקבועה בהם אתם עושים שימוש.

עם קבלת אישור ביצוע הרכישה, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך  אישור העסקה עם מספר ההזמנה. יש להבהיר, כי השלמת הרכישה כפופה לאישור ביצוע העסקה מחברת סליקת האשראי. במידה שהמערכת תיתקל בסירוב חיוב, תופיע הודעה מתאימה בנוגע לכך והרכישה תבוטל. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת כרטיס האשראי שברשותך. יובהר כי מועד המשלוח יוחל ממועד קבלת אישור חברת סליקת האשראי לביצוע העסקה. אם לא קיבלת הודעה על מספר הזמנה, סירוב חיוב או דוא"ל כאמור, עליך ליידע על כך את קוויק ללא דיחוי.  

 1. קוויק שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות לסרב לרכישה כלשהי ו/או לבטל כל רכישה ו/או שלא לאפשר למשתמש כלשהו (לרבות משתמש אשר ביצע רכישות באתר ו/או באפליקציה בעבר) לבצע רכישות באתר ו/או באפליקציה, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש ו/או בכתב, וללא צורך במתן נימוק כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור, קוויק תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה בכל אחד מהמקרים הבאים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי:
  1. במקרה של מסירת פרטים שגויים בעת הרישום לשירות או ביצוע הזמנה. יובהר, כי מסירה של פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה עבירה פלילית, ומבצע הפעולה צפוי להיות חשוף להליכים משפטיים, פליליים ואף אזרחיים.
  2. במקרה של ביצוע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר ו/או באפליקציה או בקוויק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות שוכרים אחרים, עובדיה וספקיה של קוויק.
  3. במקרה של גרימת נזק לציוד של קוויק ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות של עובדיה וספיקה של קוויק.
  4. במקרה של חשד להפרת תנאי השימוש, לרבות במקרה של שימוש באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע/ סיוע / עידוד ביצועו של מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי חוקי ודיני מדינת ישראל.
  5. במקרה של אי אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי של המשתמש ו/או חברת סליקת האשראי.
  6. במקרה של קרות אירוע של "כוח עליון", לרבות, בין היתר אך לא רק, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור.

ביטול הזמנה

 1. האמור בסעיף זה כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 1. הפנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: ב
 1. בטלפון שמספרו _____0526474390___;
 2. בדואר אלקטרוני בכתובת ______eskadarz@afarbstein.com_____;
 3. באמצעות  הקישור ייעודי הנמצא באתר; לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המלא ו/או שם המשתמש אשר ממנו התבצעה ההזמנה, מספר הטלפון אשר הוזן בהזמנה ואת מספר ההזמנה.
 1. ביטול הזמנה של רכישת זכות שימוש חד פעמית: שריון חדר ישיבות או משרד וביטול השכרה יומית של מקומות ישיבה בחלל המשותף – הינך רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות האתר בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או קבלת פרטי ההזמנה (לפי המאוחר), ובלבד שנותרו יותר מ-2 ימי עסקים עד למועד מתן השירות שהוזמן על ידך, כאשר במקרה של ביטול הזמנה בנסיבות סעיף זה, יוחזר כספך ותחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
 2. ביטול הזמנה של רכישת זכות שימוש שבועית או חודשית של מקומות ישיבה בחלל המשותף- הינך רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או קבלת פרטי ההזמנה (לפי המאוחר). במידה והתחלת לקבל את השירות, הינך זכאי לקבל החזר כספי יחסי בהתאם לשירות שכבר ניתן לך. בנוסף, תחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
 3. הזמנה שבוצעה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל את ההזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה (בכפוף לכך שהשירות לא ניתן במלואו), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם החברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 דיוור והודעות 

 1. בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר ו/או בשירות, עשויה להיות מוצעת למשתמש אפשרות רישום לדיוור ישיר ורשמי מטעם החברה. עם אישור המשתמש לקבלת הדיוור כאמור, יחשב המשתמש כמי שהסכים ומעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומות למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל החברה (להלן: "הדיוור") בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). 
 2. הדיוור יימסר למשתמש בדיוור ישיר באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו כי כלל הפרטים והמידע שנמסרו ו/או ימסרו על ידו באתר ו/או בשירות, ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, לצורך דיוור תכנים אל המשתמש.
 3. במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת תפוצת הדיוור, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובתoffice@quickhub.co.il 
 4. למען הסר ספק, קוויק עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיך לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור שריון חדר ישיבות או משרד, הודעה שמקומות הישיבה בחלל המשותף מלא, וכיו"ב), לצרכי סטטיסטיקה ולצרכים אחרים בהתאם לדין החל, וזאת גם אם אינך רשום ברשימת התפוצה. 
 5. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו מדיניות פרטיות.

אחריות בגין שימוש בשירות QUICK

 1. קוויק אינה מתחייבת כי השירות באתר ו/או באפליקציה יינתן כסדרו בלא הפסקות וכי יהיה חסין מפני נזקים, תקלות, כשלים והפרעות בתקשורת. כן קוויק לא אחראית לכל מעשה או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות אך לא רק בשל כוח עליון. בקרות אירוע כאמור, קוויק לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם לך או למקרה שבו הזמנתך לא התקבלה ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך.
 2. על אף שקוויק עושה כמיטב יכולתה בכדי להציע לך שירות שיעמוד בדרישותיך, היא אינה יכולה להתחייב שבמסגרת רכישת זכות שימוש במקומות הישיבה בחלל העבודה המשותף תמצא מקום ישיבה שיהיה לשביעות רצונך .במקרה כזה לא תעמוד לך כל זכות, דרישה או טענה כנגד קוויק ולא תהיה זכאי לבטל את ההזמנה אלא בכפוף לתנאי הביטול האמורים בסעיף 26 לתקנון זה.  
 3. קוויק אינה אחראית לכל נזק שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו בשל טעות שביצעת בהזנת הנתונים לאתר, לרבות בכל הנוגע לטעות בהקלדת כתובת המשלוח או פרטי כרטיס האשראי.
 4. אתה האחראי לציוד המחשבים שברשותך ולחיבור לרשת האינטרנט, וקוויק לא תהיה אחראית בכל הנוגע לנזקים שעלולים להיגרם לציוד המחשב ו/או התקשורת שלך ו/או של צד שלישי, לרבות וירוסים ו/או כל גישה בלתי מורשית לשרתי קוויק ו/או כל הפרעה אחרת. כמו כן, קוויק איננה אחראית לקושי ו/או מניעה טכניים אשר יפגעו באפשרות השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או ברכישת מוצרים באמצעותו, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בקשר עם קושי ו/או מניעה כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קוויק תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או מניעה ו/או בעיה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר ו/או באפליקציה, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת. 
 5. לאחר ביצוע הזמנה באמצעות השירות, תקבל בהודעות דוא"ל, הודעת SMS או באמצעות האפליקציה הודעה עם סיסמת גישה שניתן להקיש בכניסות למתחם. הסיסמה שתקבל היא אישית, ואסורה העברתה לצדדים שלישיים, וקוויק לא תהיה אחראית אם בשל העברת סיסמה זו לצד שלישי כלשהו לא תוכל לעשות שימוש בהזמנתך כי צד שלישי נכנס באמצעות סיסמת הגישה שלך ועושה שימוש במשרד, בחדר הישיבות או במקום הישיבה שהזמנת.

אחריות בגין שימוש במתחמי קוויק

 1. הנך מצהיר ומתחייב ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על ידך ו/או מטעמך, כנגד קוויק בגין כל פגיעה, גניבה ו/או אובדן רכוש, שלך או של מי מטעמך והנך אחראי לשמור על הרכוש שלך בעת שהייתך במתחם.
 2. קוויק מספקת לשוהים במתחמיה שירותי אספקת אינטרנט ועושה ככל שביכולתה כדי לאבטח את הגלישה ושמירת הפרטיות של המשתמשים בעת שימוש ברשת האינטרנט במתחמיה. יחד עם זאת, מובהר ומוסכם במפורש כי ידוע לך כי שירותי האינטרנט במתחמים הם שירותי ציבוריים וכי קוויק לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, הנובע משימושך באינטרנט במתחמים, לרבות בשל פריצת אבטחה או שימוש במידע שהושג על-ידי אחרים ברשת האינטרנט שאנו מספקים.
 3. בעת שהייתך באחד מהמתחמים שלנו הנך מסכים ומתחייב כי השימוש במתחם יהיה כפוף למגבלות הבאות:
  1. הנך מתחייב להשתמש במתחם, לרבות ובאופן ספציפי במקום הישיבה, בחדר הישיבות או במשרד, לפי העניין, באופן זהיר וסביר, לשמור על שלמותם ומצבם התקין, ולמנוע כל קלקול וכל נזק בשטח המתחם, לרבות כל הציוד, הריהוט והמתקנים המצויים בו ו/או אשר ניתנה לך זכות שימוש בהם במקום הישיבה, המשרד או חדר הישיבות, לפי העניין.
  2. הנך מתחייב להשתמש במתחם, לרבות ובאופן ספציפי במקום הישיבה, בחדר הישיבות או במשרד, לפי העניין תוך הקפדה מלאה ובכפוף להוראות כל דין וחוקי עזר, כאשר ברשותך כל אישור דרוש ו/או רישיון הנדרשים מאיתך בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת.
  3. מובהר כי קוויק לא תישא בכל אחריות שהיא או בחבות כלשהי לגבי כל נזק גוף ו/או אובדן ו/או נזק רכוש מכל סוג באם ייגרם לך, לצד ג' כלשהו ו/או לרכוש  לרבות כל צד שלישי אשר יימצא בנכס במועד עריכת הפעילות ובקשר עימה, אלא אם נגרמו כתוצאה ישירה למעשה או מחדל בהתרשלות רבתי או במזיד של קוויק או מי מטעמה.
  4. זאת ועוד, אתה תשפה ותפצה את קוויק על כל מקרה, הפסד או אבדן שייגרם לה ועל כל תשלום שיהא על קוויק לשלם ועל כל הוצאה שיהא על קוויק להוציא, ושמקורם בנזק, הפסד או אבדן שנגרם בהתאם לסעיפים 41.1 ו-41.2 לעיל, או שמקורם בתביעה שהוגשה כנגד קוויק בקשר לנזק הפסד או אבדן שנגרם לאדם או לרכוש בנסיבות המתוארות בסעיפים 41.1 ו-41.2 לעיל. היה וקוויק תתבע על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש שלך במתחם באופן כללי או בחדר ישיבת, במשרד או במקום ישיבה בפרט ו/או בקשר עם פעילותו של שלך ביחס לאמור לעיל, ו/או בשל כל מעשה או מחדל כלשהם שלך ו/או בגין כל עילה שהיא אשר יסודה בפעילותך במתחמינו שלנו או בשימושך בהם ו/או הקשורה לפעילותך בכל דרך אחרת, אזי יהא עליך לפצות ולשפות את קוויק מיד עם דרישתנו בגין כל סכום אשר קוויק תתבע לשלמו כאמור לעיל (כולל הוצאות ושכר טרחה סבירים).
  5. מבלי לפגוע באמור לעיל, הנך מתחייב להודיע מיד לקוויק על קרות כל נזק, פגיעה, הפסד או אובדן לאדם ו/או רכוש ו/או למתחם או במתקנים שלו ו/או לחדר הישיבות, למשרד או למקום הישיבה ששכרתם את השימוש בהם כאמור בסעיף 41 זה לעיל.

ביטוח

 1. מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, קוויק מצהירה ומאשרת כי תדאג ותהיה אחראית להחזיק בכל פוליסות הביטוח הנדרשות על-פי כל דין לשם הפעלת פעילותה והמתחמים שלה.
 2. ככל שפעילותך העסקית או המקצועית מחייבים את הוצאתה של פוליסת ביטוח מקצועית כלשהי או פוליסת ביטוח אחרת, הנך מתחייב כי לא תעשה שימוש במתחם ו/או במשרד, בחדר ישיבות ו/או במקום ישיבה לשם קיום פעילות כאמור, ללא קיומה של פוליסה בתוקף, בהתאם לדרישות כל דין.

דין וסמכות שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בתי המשפט של מחוז חיפה.

שונות

 1. למען הסר ספק יובהר כי לא מתקיימים כל יחסי עבודה, שותפות, התאגדות משפטית, יחסי שולח-שלוח או כל יחסים משפטיים אחרים שיש בהם לקנות למי מהצדדים זכויות משפטיות בעסקים או בנכסים האחד של השני בין קוויק ובינך ו/או מי מעובדייך, ואינך ו/או מועסקייך, זכאים לקבל מקוויק כל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשה, על פי כל דין או נוהג, המגיעים לעובד מאת מעבידו או תחת כל מערכת משפטית אחרת כאמור לעיל. זאת ועוד, אתה תשפה ותפצה את קוויק על כל מקרה, הפסד או אבדן שייגרם לה ועל כל תשלום שיהא על קוויק לשלם ועל כל הוצאה שיהא על קוויק להוציא, ושמקורם בדרישה כלשהי על-ידי איזה מעובדייך ו/או מי מטעמך אשר קוויק תידרש לשלם בשל דרישה כאמור.
 2. מובהר כי שום ויתור או אי-עמידה על זכות על-ידי קוויק תחת תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות שלנו לא תיחשב כוויתר על איזה מזכיותיה של קוויק והסעדים העומדים לרשותה על פי תקנות זה ו/או על פי כל דין, או כוויתור או כהסכמה מצד קוויק לכל הפרה או אי-קיום תנאי מתקנות זה, או כמתן היתר לדחייה, לארכה, לשינוי, לביטול או כתוספת של  איזה תנאי שהוא, אלא אם כן תיעשה במפורש ובכתב.
 3. מוסכם שככל שקוויק תימצא אחראית על פי דין לנזק, להפסד, לקלקול או לפגיעה כלפיך, כי גובה האחריות בה תישא קוויק תהא בגובה סכום דמי השירות המשולמים לפי המחירון שלנו, בהתאם לרישיון השימוש אותו רכשת.

מידע נוסף 

למידע נוסף לגבי אופן פעילות האתר, ניתן לפנות אל קוויק בדוא"ל office@quickhub.co.il .

דילוג לתוכן